Kto sme

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi je dobrovoľné združenie odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Podporujeme odborný rozvoj našich členov a poskytujeme služby pre verejnosť v témach, ktorými sa zaoberáme.

Vytvárame spoločný priestor pre diskusiu a zdieľanie nových informácií, preto neváhajte položiť aj otázky, ktoré priamo nesúvisia s bezpečnosťou práce alebo s požiarnou ochranou. Niekto z našich členov môže v diskusnom blogu alebo mailom reagovať a pomôže vám…

Vytvorili sme pracovné skupiny, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam BOZP a OPP. Viac nájdete tu.

Nezmeníme všetko, ale stačí zmeniť málo, aby sa veci pohli dobrým smerom…

Naše poslanie

Naše hlavné poslanie je podpora nových prístupov k profesii a aktívne pomáhať všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri uplatňovaní BOZP a OPP.  Medzi hlavné ciele patrí aj účasť na formovaní priateľského prostredia medzi odborníkmi a ich spájanie do spoločenstva. Chceme mať autoritu a dobré meno doma aj v zahraničí. Preto sa neustále snažíme o:

  • Odbornú diskusiu k legislatíve a podporu zmien dobrých pre ľudí
  • Získavanie odborných a praktických informácií z iných krajín
  • Sledovanie zmien v praxi a ich uplatnenie pri vytváraní lepšej klímy v profesionálnej komunite

Vďaka podpore členov a ich aktivite môžeme postupne budovať databázu dobrých nápadov, môžeme garantovať odbornú úroveň našich členov, môžeme prinášať profesionálne riešenia pre verejnosť a partnerské organizácie.

Našou úlohou je lepšia bezpečnosť práce a kvalitnejšia ochrana pred požiarmi.

Predstavitelia asociácie

Výkonný výbor

Juraj Uherek – predseda

Špecialista na ochranu proti pádu a záchranu z výšky, člen technických normalizačných komisií a odborných združení bezpečnosti práce, autor odborných článkov a publikácie o bezpečnej práci vo výškach.

Dlhoročný lektor a konzultant pre kultúru bezpečnosti práce, bezpečné správanie a ochranu proti pádu.

– podpredseda

Juliana Hennelová – tajomníčka

Skúsená odborníčka v oblasti vzdelávania, bezpečnostno-technickej služby sa venuje kompletnému servisu pre organizácie po celom Slovensku.

Zuzana Pešatová

Absolventka katedry bezpečnostného inžinierstva, so zameraním na požiarnu ochranu a bezpečnosť strojov. venuje sa vzdelávaniu a poskytovaniu služieb pre odborníkov v BOZP a OPP. Je aj kontaktnou osobou pre oblasť ochrany pred požiarmi.

Ivan Majer

Skúsený odborník s dlhoročnou praxou v inšpekcii práce, v medzinárodných projektoch BOZP sa v súčasnosti venuje práci na rozvoji národných programov v Gruzínsku, Albánsku…

Teodor Hatina

Jeden z najskúsenejších odborníkov v ochrane zdravi pri práci na Slovensku, ktorý sa venuje výskumným projektov. Je autorom mnohých odborných publikácií pre odborníkov aj širokú verejnosť.

Attila Asboth

Odborník so skúsenosťami v poskytovaní bezpečnostno-technickej služky, odborných služieb pre viacero oblastí BOZP. Zastupuje asociáciu v Akreditačnej komisii NIP.

Revízna komisia

Miroslava Kordošová

Dlhoročná odborníčka v oblasti výskumu BOZP a používania ochranných prostriedkov. Autorka viecerých publikácií na rôzne témy v ochrane zdravia.

Eugen Csonga

Odborník zo skúsenosťami v poskytovaní BTS, dlhoročný lektor a odborný pracovník s VTZ.

Anastázia Bezáková

Vydavateľka časopisu Bezpečná práca, skúsená publicistka sa venuje dlhé roky bezpečnosti práce a svojou aktivitou podporuje rozvoj BOZP na Slovensku.

Manažér asociácie

© Copyright - Asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi - 2016