Pracovné skupiny

Chemické látky

Predseda OPS: Doc. Iveta Marková

OPS Chemické látky združuje odborníkov na chemické látky, výrobky v chemickom priemysle, prípadne ich využívanie v iných oblastiach podnikania (sklady, aplikácia v strojárstvem potravinárstve apod.). Svoje otázky a príspevky adresujte prosím priamo predsedovi OPS, ktorý vám odpovie alebo zvolí iný spôsob komunikácie.

REACH

Európska smernica pre chemické látky zaviedla nové pravidlá a je vhodné poznať jej požiadavky.

Preprava nebezpečných látok

Toggle Content goes here

Doprava

Predseda OPS: Jozef Fulajtár

OPS Doprava je zameraná na bezpečnosť v doprave, pracovné podmienky vodičov, plánovanie a efektívne riadenie dopravy.  Medzi zaujímavé témy patrí aj bezpečnosť pri preprave referentských vodičov a akýkoľvek proces, ktorý ma vplyv na zlepšovanie procesov v doprave.

Hlučnosť v doprave (A. Rakyta)

Autor: Ing. Andrej Rakyta, 16.8.2016

Hodnotenie hlukovej záťaže u vodičov kamiónovej prepravy.

Hodnotenie hlukovej záťaže zohráva dôležitú úlohu u vodičov kamiónovej prepravy. Z historického hľadiska možno datovať vznik nákladnej automobilovej prepravy do obdobia začiatku 20. storočia, kedy konské povozy boli postupne nahradené predchodcami dnešných moderných nákladných vozidiel. Distribúcia pomocou nákladných vozidiel sa z európskeho a severoamerického kontinentu postupne rozšírila do všetkých kútov sveta.

Vo svete sú milióny vodičov ktorý musia znášať hlukovú záťaž počas vykonávania svojej práce. Častokrát netušia aké následky môže mať nadmerná hluková expozícia na ich fyzické a psychické zdravie. Po rokoch práce ako vodič z povolania sa musia vysporiadať so zhoršeným sluchovým vnemom, kardiovaskulárnymi problémami a psychickými problémami. Z toho pohľadu je preto dôležité chrániť ich zdravie, pretože všetok tovar a materiál okolo nás s vysokou pravdepodobnosťou priviezol práve vodič kamiónovej dopravy.

Práca vodiča kamiónovej dopravy je veľmi špecifická, preto treba prijať technické a technologické opatrenia ktoré dokážu znížiť vplyv hluku ktorý pôsobí na vodiča nielen počas výkonu práce ale aj počas jeho oddychu, pretože vodiči často pracujú mimo svojich domovov a sú nútení prespávať v kabínach nákladných automobilov.

Znižovanie hluku na vodičov môže znížiť počet dopravných nehôd nákladných automobilov spôsobených nepozornosťou a únavou, keďže práve tieto nežiadúce faktory sú častokrát spôsobené nadmernou hlukovou expozíciou v kabíne vodiča.

Obrázok   nám znázorňuje grafy meraní pre jednotlivé vozidlá. Ekvivalentná hladina akustického tlaku sa pohybovala od 80 dB do 100 dB (spôsobené príjmom vysielačky).

Doprava 1

Ukážka meraní hluku v kabíne z roku 1980 (University of Windsor)

Je potrebné zdôrazniť, že v porovnaní s dnešnými nákladnými automobilmi je rozdiel markantný. Je to spôsobené inováciou pohonného ústrojenstva, použitými materiálmi a celkovou koncepciou nákladných vozidiel.

Vykonanie experimentálnych meraní

Pre objektívne stanovenie ekvivalentnej hladiny akustického tlaku sa merania vykonávali v reálnych podmienkach. Po stanovení expozície hluku je potrebné navrhnúť opatrenia pre zníženie úrovne expozície, ktoré sú uvedené na konci kapitoly.

Postup skúšky v reálnych podmienkach

Po dosiahnutí všetkých prevádzkových teplôt vozidla sa prioritne zistili hodnoty vonkajšieho prostredia – teplota, rýchlosť a smer vetra. Ak spĺňali požiadavky popísané normou zapli sa meracie zariadenia GPS – pre zistenie aktuálnej polohy a topografie terénu, kamerové záznamové zariadenie ktoré odčítavalo hodnoty otáčok motora a rýchlosti a na záver sa zapol samotný zvukomer ktorý monitoroval hladinu akustického tlaku v kabíne vozidla. Meracie zariadenie bolo držané v ruke (izolovanie vibrácií vplývajúcich nerovnosťami povrchu vozovky na zvukomer) pri hlave vodiča približne v rozsahu 15cm (rozsah sa mohol mierne líšiť pri prejazde po nerovnostiach). Po ukončení merania (čas trvania 2 minúty) boli záznamy zo zvukomeru a GPS zariadenia okamžite importované aby bolo možné vyhodnotiť či išlo o stúpanie, klesanie alebo jazdu po rovinatom úseku. Ďalšou potrebnou časťou pre meranie bolo stanovenie akustického tlaku kedy je vozidlo odstavené na parkovisku. Toto meranie bolo vykonané na odpočívadle Štrba s kabínou otočenou od diaľničného úseku. Meralo sa so zapnutým ale aj vypnutým motorom po dobu 2 minút.

graf1

Diagram priebehu merania hlukovej záťaže u vodičov kamiónovej prepravy

Pitie za volantom

Toggle Content goes here

Telefonovanie - choroba modernej doby

Ochrana pred požiarmi

Predseda OPS: Vladimír Frank

OPS Ochrana pred požiarmi sa venuje prevencii a požiarnej bezpečnosti v celom jej spektre. hlavným cieľom skupiny je propagácia a zdieľanie informácií o požiarnej ochrane, o praxi hasičov, ale aj firiem a organizácií, ktoré si musia zabezpečovať vlastnú ochranu pred požiarmi. Pokiaľ máte záujem o členstvo v skupine, zaznačte svoj záujem v profile člena, prípadne pošlite kontaktný mail predsedovi odbornej pracovnej skupiny.

Práce vo výškach

Predseda OPS: Juraj Uherek

OPS Práce vo výškach sleduje trendy v ochrane proti pádu, poskytuje informácie o bezpečných pracovných postupoch pri pohybe a práci vo výškach. Zameranie tejto skupiny zahŕňa aj evakuaciu z výšky, používanie ochranných prostriedkov a systémov.

ABC ochrany proti pádu

Abeceda

   ochrany
 proti pádu

Systém ochrany proti pádu je vybavenie pracovníka požadované pre bezpečnú prácu vo výškach a nad voľnými hĺbkami.

Každý, kto sa rozhoduje pre niektorý zo spôsobov používania prostriedkov osobného zabezpečenia – POZ (Vyhl. 374/90 Zb.) sa musí zamyslieť nad spôsobom ich používania.

Pre správne určenie typu ochranného systému postupujte podľa týchto krokov:

A

Preštudujte si podmienky práce

B

Analyzujte riziká

C

Konzultujte s pracovníkmi a odborníkmi

D

Určite vhodný spôsob ochrany proti pádu

E

Kúpte vhodné ochranné prostriedky

F

Zabezpečte školenie – 1 x 12 mesiacov

G

Robte evidenciu

H

Zaistite kontrolu POZ – 1 x 12 mesiacov

I

Kontrolujte dodržiavanie pokynov

J

Robte záznamy o práci

Na obrázkoch vpravo vidíte rôzne možnosti použitia prostriedkov osobného zabezpečenia pri práci v priemysle. Niekedy môžete použiť bezpečnostný pás, inokedy je nevyhnutný bezpečnostný postroj s tlmičom pádu.

Pokiaľ budete pracovať v uzavretých

Dobré rady

Toggle Content goes here

Pracovné prostredie

Predseda OPS: Martin Mrenica

OPS spája odborníkov z výskumu a profesionálov z praxe v pohľade na otázky pracovného prostredia, podporuje dobré ergonomické riešenia a pripravuje návrhy. Ak máte otázku o pracovných podmienkach alebo o princípoch navrhovania bezpečného pracoviska, ste na dobrej adrese.

Prvá pomoc

Predseda OPS: Karol Kálig

OPS sa venuje zásadám prvej pomoci, propagácii bezpečných a efektívnych postupov pri poskytovaní predlekárskej pomoci na pracovisku a podpore školení v tejto oblasti. predseda skupiny je dlhoročný odborník a skúsený lekár, ktorý môže reagovať na vaše podnety.

Stavebníctvo

Predseda OPS: Ján Donič

OPS spája v téme stavebníctva viacej smerov – práce vo výškach, pracovné prostredie, OOPP a možno aj iné, ale zameriava sa prax stavebných spoločností a ich potreby v oblasti bezpečnosti práce. Predseda pracovnej skupiny ja aj predsedom Spoločnej vízie, združenia koordinátorov BOZP v stavebníctve, preto niektoré otázky môžu zasaovať aj do tejto témy.

Vyhradené technické zariadenia

Predseda OPS: Marek Šoffa

OPS sa venuje vyhradeným technickým zariadeniam všetkých skupín, preto je jej zameranie pomerne široké. Jednotlivé skupiny VTZ môžu vyžadovať spoluprácu viacerých odborníkov, ktorí sú členmi asociácie.

Základná legislatíva

Predseda OPS: Teodor Hatina

OPS pracuje s informáciami a návrhmi legislatívnych predpisov, vstupuje do pripomienkového konania pri tvorbe zákonov. Odborníci stavajú na skúsenostiach a znalostiach európskej a slovenskej situácie v BOZP a OPP

OOPP

Predseda OPS: Rastislav Demeš

OPS sa venuje získavaniu informácií o ochranných pracovných prostriedkoch v celej šírke vyrábaných typov. Môžete tu objaviť svojich dodávateľov a zástupcov výrobcov významných značiek, ale samozrejme aj slovenských výrobcov.

© Copyright - Asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi - 2016