Dokumenty asociácie

V tejto časti nájdete dokumenty z histórie asociácie, stanovy a iné zaujímavé dokuemnty. V prípade záujmu vám vybrané súbory pošleme na požiadanie elektornickou poštou.

Založenie asociácie a história

Dňa 27. júna 2005 vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi (skrátene: Asociácia pre BOZP a OPP). Zakladanie rôznych združení a spolkov už takpovediac vyšlo z módy, a mnohí ľudia takým aktivitám prestali dôverovať. Situácia v oblasti BOZP a OPP na Slovensku si však vyžaduje podporiť „iniciatívu zdola“, ako platformu pre odborné zázemie, spoluprácu so štátnymi orgánmi, účasti na európskych aktivitách, s cieľom prispieť k celkovému pozdvihnutiu úrovne BOZP a OPP a zvyšovaniu kultúry práce, a ku kvalite pracovného života občanov SR.

Odborníkom na BOZP a OPP do budúcnosti nepostačí len vykonávať si svoju prácu za bránami podniku. Pre svoj osobný rozvoj, ale aj rozvoj celej oblasti BOZP a OPP je nutné byť otvorený navonok, mať zabezpečený prísun aktuálnych informácií, ale aj sám sa podieľať na vytváraní koncepcií, trendov, metód a zásad dobrej praxe. To platí nielen pre bezpečnostných a požiarnych technikov, ale aj pre výskumníkov, učiteľov, lektorov, inšpektorov a pod. Dnes nemožno očakávať, že nám niekto dá všetko na tácke. Spoločnými silami je možné presadiť, podporiť, alebo vytvoriť užitočné veci, Zapájanie sa do medzinárodných projektov, účasť v legislatívnom konaní, spolupráca s inými odborníkmi „z fachu“, prinesie v konečnom dôsledku benefit aj pre zamestnávateľa.

Jednou z aktivít Asociácie je vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť Asociácie BOZP a OPP (www.asociaciabozp.sk). Bude slúžiť ako komunikačný prostriedok, a zároveň zabezpečí dobrý prístup k informáciám v oblasti BOZP a OPP. Na stránke sú zverejnené aj Stanovy Asociácie, ktoré špecifikujú poslanie a ciele Asociácie. Nejde len o presadzovanie spoločných záujmov a potrieb členov, ale aj o aktívnu účasť na tvorbe a vydávaní pravidiel dobrej praxe, komentárov k predpisom, podkladov pre vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP, a iných podporných materiálov. Chceme tiež podnietiť zapájanie členov do medzinárodných projektov a využívanie odborných grantov, vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov BOZP a OPP, atď.
Zakladajúca skupina Asociácie pre BOZP a OPP nie je početná (uvediem v abecednom poradí):

 • Attila Asboth, ABS Moča, oprávnená organizácia BTS
 • Anastázia Bezáková, časopis Bezpečná práca, Bratislava
 • Ing. Milan Fančovič, Inštitút bezpečnosti práce, Bratislava
 • Ing. Teodor Hatina, Centrum pre štúdium práce a rodiny, Bratislava
 • Mgr. Juliana Jalčová, BE-soft, a.s., Košice
 • Bc. Štefan Jasenický, ZSSK
 • Ing. Ivan Majer PhD, Technická univerzita v Košiciach
 • Ing. Vladimír Niederland, Aktual, s.r.o. Banská Bystrica
 • Ing. Tibor Račko, Slovenské elektrárne a.s., Bratislava
 • Igor Rybanský, BOZPO Agency, Topoľčany
 • Ing. Helena Rybnikárová, IVBP s.r.o., Bratislava
 • Dr. Zdenka Vasilová, Centrum vzdelávania MPSVR SR, Bratislava

Na ustanovujúcom zasadnutí dňa 8. júna 2006 bol za predsedu Asociácie zvolený Ing. Ivan Majer, za podpredsedu Ing. Milan Fančovič, za tajomníka Mgr. Juliana Jalčová, za predsedu revíznej komisie Bc. Štefan Jasenický a ostatní členovia výboru a revíznej komisie. Výbor má mandát do prvého zasadnutia valného zhromaždenia všetkých členov, ktoré sa plánuje na jeseň 2006. Dovtedy výbor čakajú náročné úlohy, rozbehnúť činnosť Asociácie, vytvoriť podmienky na realizáciu cieľov, najmä – vytvoriť podmienky pre edičnú činnosť, nadviazať spoluprácu so štátnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, zahraničnými a domácimi inštitúciami a združeniami, vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu a podporu členov, pre zapájanie do medzinárodných projektov, vytvoriť podmienky pre úspešné fungovanie Asociácie a plnenie jej cieľov.
Základom fungovania Asociácie pre BOZP a OPP je aktívna účasť všetkých členov. Výbor nemôže zvládnuť organizovanie celej činnosti sám. Asociácia bude zastrešením spoločných aktivít a spolupráce rôznych odborníkov. Z podnetu ktoréhokoľvek člena bude možné založiť projektový tím napríklad na spracovanie publikácie, školiaceho materiálu, výskumnej úlohy, legislatívnych návrhov, zorganizovanie vzdelávacieho, alebo iného podujatia. Bude potrebné vytvárať samostatné pracovné tímy na zapojenie sa do projektov a kampaní. Predpokladáme fungovanie relatívne autonómnych skupín pre jednotlivé záujmové oblasti – napr. ochranu pred požiarmi, ochranu zdravia, sociálne faktory práce, systémy riadenia, VTZ a pod.
Dôležitým prvkom je informačná a komunikačná báza prostredníctvom internetu na www.asociaciabozp.sk. Jej vytvorenie a udržiavanie je nákladnou záležitosťou, ktoré v prvom roku zabezpečí na svoje náklady firma BE-soft Košice. Výbor sa na ustanovujúcom zasadnutí dohodol, že všetci členovia budú najmenej do valného zhromaždenia vykonávať svoju činnosť bez nároku na odmenu. Tajomníčka zabezpečí počas prvého roka vykonávanie všetkých administratívnych prác a účtovníctva Asociácie bezplatne pracovníkmi svojej firmy. Napriek tomu sú na zabezpečenie činnosti Asociácie potrebné aj finančné prostriedky. Okrem administratívnych výdavkov je potrebné vytvoriť finančný základ na edičnú činnosť, rozbeh projektov a pod. Tieto prostriedky sa budú tvoriť z členských príspevkov. Bol odsúhlasený individuálny členský príspevok na osobu a rok vo výške 30 €.
Členom Asociácie pre BOZP a OPP sa môže stať každá osoba, ktorá požiada o členstvo prihlásením sa elektronickou formou na www.asociaciabozp.sk, alebo vyplnením prihlášky uverejnenej v tomto čísle a jej zaslaním na adresu: Asociácia BOZP a OPP, Štúrova 6, 04011 Košice. Podmienkou prijatia je samozrejme aj uhradenie členského príspevku. Z členstva v Asociácii vyplývajú práva a povinnosti, uvedené v stanovách. Je záujem, aby členmi asociácie boli aj fyzické osoby (podniky, organizácie a inštitúcie), ktoré súhlasia s poslaním a cieľmi Asociácie a podporujú jej aktivity. Pre fyzické osoby výška príspevku nie je stanovená. Ďalšie informácie možno nájsť na uvedenej web stránke.
Pri zakladaní Asociácie BOZP a OPP sa podarilo získať pre spoluprácu aj šéfredaktorku odborného časopisu Bezpečná práca pani Bezákovú. Boli by sme radi, ak by Bezpečná práca bola „dvorným časopisom“ Asociácie, s možnosťou podieľať sa na napĺňaní a skvalitňovaní jeho obsahovej a formálnej stránky, a možnosťou tematického rozšírenia aj na oblasť OPP. Otvorení sme však spolupráci aj s inými časopismi a médiami.
Predsavzatia a ciele, ktoré sme si dali pri založení Asociácie BOZP a OPP pôsobia možno na prvý pohľad idealisticky a príliš náročne. Vieme, že sa nedá všetko zmeniť šibnutím čarovného prútika, nechceme však sedieť so založenými rukami a čakať, že niekto iný urobí, to čo je potrebné. Oblasť BOZP a OPP na Slovensku potrebuje podporu! Každý krok dopredu bude znamenať úspech a bude odôvodnením zmyslu takéhoto združenia. K tomu však bude potrebná aktívna podpora čo najširšej skupiny odborníkov a celej verejnosti.

V Bratislave,  11.8.2005

Stanovy

STANOVY

Slovenskej asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

skrátene: Asociácia pre BOZP a OPP

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov: Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
  Skrátený názov: Asociácia pre BOZP a OPP
  Anglický názov: Slovak Association for Occupational Safety and Health and Fire Protection
 2. Sídlo: ul. Štúrova 6, 040 11 Košice

Článok II.

Poslanie a ciele

 1. Asociácia pre BOZP a OPP (ďalej len „Asociácia“) je dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou odbornou organizáciou, založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Záujmovou oblasťou Asociácie je ochrana práce s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou a to najmä: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, technológií a objektov, pracovné prostredie, pracovné podmienky, zdravotno-hygienické, psychologické, sociálne, pedagogické a ekonomické aspekty práce, systémy riadenia BOZP a OPP, sociálna ochrana zamestnancov, ochrana pred požiarmi súvisiaca s pracovnou činnosťou, dôsledky negatívnych účinkov práce na spoločnosť a životné prostredie.
 3. Poslaním Asociácie je:
  1. združovať odborníkov a fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa oblasťou vymedzenou v ods. 2, byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou,
  2. presadzovať spoločné záujmy a potreby jej členov, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP, zabezpečovať vzájomnú podporu pri vytváraní predpokladov pre ochranou práce,
  3. rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a motiváciu k BOZP a OPP, podporovať spoločenské docenenie významu BOZP a OPP,
  4. prispieť k celkovému pozdvihnutiu úrovne BOZP a OPP a zvyšovaniu kultúry práce a ku kvalite pracovného života občanov SR,
  5. podporovať realizáciu koncepcie štátnej politiky BOZP a OPP a stratégiu Európskej únie v oblasti BOZP a OPP na prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti.
 4. Ciele Asociácie sú:
  1. vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť BOZP a OPP (internetovú stránku), zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
  2. organizovať tvorbu a vydávanie pravidiel dobrej praxe, komentárov k predpisom, podkladov pre vzdelávanie v BOZP a OPP a iných podporných materiálov a publikácií pre činnosť odborníkov v oblasti BOZP a OPP,
  3. vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi na realizácii štátnej politiky BOZP a rozvoja BOZP a OPP, zabezpečiť zastúpenie Asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou BOZP a OPP,
  4. vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe predpisov BOZP a OPP, predkladanie legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
  5. vytvoriť podmienky pre vzájomný dialóg a spoluprácu so sociálnymi partnermi reprezentovanými Konfederáciou odborových zväzov, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovou úniou zamestnávateľov a s inými záujmovými organizáciami.
  6. vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov s podporou Asociácie, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
  7. zabezpečiť zvýhodnenie členov, formou zliav pri účasti na podujatiach organizovaných v spolupráci s Asociáciou a na produkty vydané a podporované Asociáciou,
  8. podnecovať aktivitu členov Asociácie na realizáciu jej cieľov, vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
  9. dbať na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb a tým vytvárať predpoklady pre odbornosť podľa platných predpisov a podľa spoločných zásad,
  10. organizovať podujatia súvisiace s BOZP a OPP, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
  11. zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu odborných grantov a zahraničných a domácich fondov,
  12. podporovať spoluprácu členskej základne so zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v uvedených oblastiach BOZP a OPP, zabezpečiť informačné prepojenie so zahraničnými inštitúciami a reprezentovať slovenskú komunitu BOZP a OPP v zahraničí,
  13. podporovať vydávanie odborných časopisov BOZP a podieľať sa publikačnou činnosťou na rozširovaní dobrých skúseností a poznatkov z praxe v oblasti BOZP a OPP.

Článok III.

Členstvo v Asociácii

 1. Členstvo v asociácii môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
 2. Členom Asociácie sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi Asociácie a jej stanovami, požiada o členstvo formou písomnej prihlášky a uhradí členský príspevok.
 3. Prihlásenie za člena Asociácie sa považuje za súhlas s jej stanovami.
 4. O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor Asociácie do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia a vydaním registračného listu a je viazané úhradou členského príspevku.
 5. Čestným členom Asociácie sa môže stať každý, kto významným spôsobom prispel k presadzovaniu jej cieľov a zámerov alebo sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o rozvoj BOZP a OPP v Slovenskej republike.
  Čestné členstvo môže byť udelené individuálnej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe.
  Od čestného člena sa očakáva morálne podporovanie činnosti Asociácie.

  Udelenie čestného členstva:

  1. o udelení čestného členstva rozhoduje výkonný výbor Asociácie na návrh hociktorého člena Asociácie, alebo na podnet iných osôb (vrátane kandidáta za čestného člena); o udelení rozhoduje 100% súhlas všetkých členov výboru,
  2. výkonný výbor Asociácie rozhoduje o udelení čestného členstva až po prerokovaní tejto otázky s kandidátom na čestné členstvo a po vyjadrení jeho súhlasu,
  3. o udelení čestného členstva sa vyhotoví certifikát v dvoch rovnopisoch, ktorý bude signovaný aj čestným členom na znak jeho súhlasu.

  Zrušenie čestného členstva:
  Čestné členstvo možno zrušiť na základe želania čestného člena, alebo v odôvodnených prípadoch súhlasom všetkých členov výkonného výboru Asociácie.

 6. Členstvo v Asociácii zaniká:
  1. slobodným vystúpením člena; svoje rozhodnutie má člen písomne oznámiť výboru Asociácie
  2. nezaplatením členského príspevku po uplynutí 30 dní od lehoty určenej v písomnej výzve na uhradenie;
  3. rozhodnutím výkonného výboru Asociácie o vylúčení člena pre opakované alebo hrubé porušenie povinností člena, prípadne pre jeho konanie, ktoré je v rozpore s poslaním a stanovami Asociácie; rozhodnutie musí byť v písomnej forme,
  4. úmrtím fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby,
  5. zánikom Asociácie.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Práva individuálneho člena:
  1. aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie, podávať návrhy a podnety týkajúce sa jej činnosti,
  2. využívať výhody, ktoré Asociácia poskytuje svojim členom, napr. prístup do neverejnej časti informačnej databázy Asociácie, podpora členov, účasť na projektoch a grantoch, účasť na legislatívnom procese, poskytované zľavy, atď.
  3. obracať sa na orgány Asociácie so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných problémov,
  4. zúčastňovať sa všetkých podujatí Asociácie vrátane valného zhromaždenia s právom hlasovať a svojim hlasom rozhodovať o činnosti Asociácie,
  5. voliť a byť volený do orgánov Asociácie
 2. Povinnosti individuálneho člena:
  1. dodržiavať stanovy, pokyny a smernice Asociácie,
  2. platiť členské príspevky,
  3. hájiť záujmy a poslanie Asociácie a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,
  4. aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie, podľa svojich možností a schopností poskytovať pomoc ostatným členom.
 3. Práva kolektívneho člena:
  1. podieľať sa na činnosti Asociácie a hlasom svojich individuálnych členov rozhodovať,
  2. delegovať svojich zástupcov s právami individuálnych členov,
  3. obracať sa na orgány Asociácie so žiadosťou o pomoc pri riešení profesijných problémov,
  4. získavať informácie o činnosti Asociácie a o činnosti partnerských organizácií v zahraničí,
  5. vysielať svojich zástupcov na odborné akcie Asociácie,
  6. predkladať návrhy na usporiadanie odborných podujatí alebo vzdelávacích akcií, kurzov organizovaných Asociáciou,
  7. obracať sa so žiadosťou o pomoc pri riešení otázok a problémov, odborne prináležiacich Asociácii,
  8. využívať skúsenosti, poznatky a materiály poskytované Asociáciou, vrátane tých, ktoré boli získané z medzinárodných stykov Asociácie
  9. zverejňovať svoje logo s popisom vykonávaných činností na internetovej stránke Asociácie.
 4. Povinnosti kolektívneho člena:
  1. dodržiavať stanovy, pokyny a smernice Asociácie,
  2. platiť členský príspevok,
  3. aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie,
  4. vytvárať podmienky pre činnosť spoločnosti a umožňovať svojim zástupcom aktívnu účasť na činnosti Asociácie.

Článok V.

Orgány Asociácie

 1. Orgánmi Asociácie sú:
  1. valné zhromaždenie,
  2. výkonný výbor,
  3. revízna komisia,
  4. odborné pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti činnosti Asociácie
 2. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Asociácie; zvoláva ho výkonný výbor najmenej jedenkrát za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina členov.
  Valné zhromaždenie má nasledovné kompetencie:

  1. schvaľuje programové dokumenty, plány činnosti, rozpočet a správy o ich plnení
  2. schvaľuje stanovy Asociácie, volebný poriadok, vnútorné pravidlá Asociácie a ich zmeny
  3. schvaľuje výšku členských príspevkov, pravidlá o hospodárení a revízne správy
  4. volí a odvoláva výkonný výbor, predsedu a revíznu komisiu
  5. rozhoduje o zániku Asociácie

  Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. V prípade rozhodnutia o zániku Asociácie je potrebný súhlas najmenej 2/3 hlasov prítomných členov a musí byť prítomných najmenej 50% všetkých členov Asociácie.
  Dokumenty, ktorých schvaľovanie je v kompetencii valného zhromaždenia a zápisnice z valného zhromaždenia, musia byť prístupné všetkým členom na internetovej stránke Asociácie.

 3. Výkonný výbor je riadiacim orgánom Asociácie oprávneným konať v jej mene. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu členov. Výkonný výbor má nasledovné kompetencie:
  1. zvoláva valné zhromaždenie a pripravuje dokumenty, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje,
  2. organizuje činnosť Asociácie, pripravuje programy a plány jej činnosti,
  3. zabezpečuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia a revíznej komisie,
  4. volí podpredsedov a tajomníka výkonného výboru,
  5. ustanovuje odborné pracovné skupiny a koordinuje ich činnosť,
  6. koordinuje spracovanie odborných materiálov, informačných databáz, realizáciu projektov, podporu a pomoc členov Asociácie a pod.,
  7. prerokúva návrhy a námety členov Asociácie a odborných pracovných skupín,
  8. hospodári s majetkom Asociácie a zodpovedá za riadne hospodárenie,
  9. uzatvára zmluvy a dohody v mene Asociácie,
  10. vystupuje v mene Asociácie ako zamestnávateľa voči zamestnancom Asociácie, členom a ostatným osobám, s ktorými uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  11. rozhoduje o prijatí za člena Asociácie o udelení čestného členstva, vedie zoznam členov navrhuje ocenenie členov Asociácie,
  12. rozhoduje o vylúčení člena Asociácie a zrušení čestného členstva,
  13. podporuje a rozvíja spoluprácu s partnerskými organizáciami v SR a v zahraničí,
  14. vydá vnútorný predpis o postupe vzniku členstva, o výške členského príspevku, o spôsobe jeho úhrady a ďalších podmienkach členstva.

  Výkonný výbor má 7 členov, ktorých volí valné zhromaždenie.
  Zloženie výkonného výboru je: predseda, podpredseda, tajomník a štyria členovia.

  Na čele výkonného výboru je predseda, ktorého volí valné zhromaždenie a ktorý je oprávnený samostatne konať v mene Asociácie.

  Podpredseda je oprávnený samostatne konať v mene Asociácie v rozsahu stanovenom výkonným výborom.

  Predseda a podpredseda sú štatutárnymi predstaviteľmi Asociácie.

  Tajomník zabezpečuje činnosť sekretariátu Asociácie.

  Podpredsedu a tajomníka volí výkonný výbor.

  Sekretariát vykonáva administratívnu a organizačnú činnosť, spracúvanie materiálov, zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu internetovej stránky a tvorbu databáz. Činnosť sekretariátu je vykonávaná zamestnancami, ktorí sú s Asociáciou v pracovno-právnom pomere. Výška pracovného úväzku týchto zamestnancov je schválená výkonným výborom..

  Výkonný výbor sa schádza najmenej štyrikrát za rok, zvoláva ho predseda, alebo ním poverený člen výboru. Výkonný výbor Asociácie je schopný uznášania, keď na jeho zasadnutí je prítomných najmenej 5 členov.Uznesenie je schválené, keď za jeho znenie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu Asociácie. V naliehavých prípadoch môže byť rozhodnutie výkonného výboru prijaté na základe písomného elektronického hlasovania per rollam. Funkčné obdobie členov výkonného výboru je 3 roky a môže byť opakované. Ak sa niektorý člen výkonného výboru vzdá svojho členstva vo výbore, môže výkonný výbor na obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia kooptovať náhradného člena výboru.

 4. Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie, ktorý dohliada na celkovú činnosť a hospodárenie Asociácie, najmä na dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia, účelnosť využívania majetku Asociácie a správnosť hospodárenia. Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom Asociácie.

  Revízna komisia je povinná najmenej jedenkrát za rok vykonať revíziu hospodárenia Asociácie a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov. Komisia informuje o svojich zisteniach výkonný výbor a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej kontrolnej činnosti.

  Členov revíznej komisie volí valné zhromaždenie. Ich funkčné obdobie je 3 roky a môže byť opakované. Komisia má troch členov, ktorí si zvolia predsedu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výkonného výboru.

 5. Odborné pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti činnosti Asociácie sú odbornými výkonnými a poradnými orgánmi výkonného výboru Asociácie pôsobiacimi v špecializovaných oblastiach. Vznik, postavenie, riadenie a činnosť týchto skupín sú riadené osobitnými štatútmi schválenými výkonným výborom Asociácie.

Článok VI.

Zásady hospodárenia Asociácie

 1. Hospodárenie Asociácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými pravidlami hospodárenia a ročnými rozpočtami schválenými valným zhromaždením.
 2. Príjmy Asociácie tvoria:
  1. členské príspevky členov spoločnosti
  2. príspevky a dary od iných organizácií
  3. príjmy z činnosti
  4. iné zdroje
 3. Výdavky Asociácie tvoria:
  1. výdavky na činnosť Asociácie, výkonného výboru a sekretariátu a odborných pracovných skupín
  2. výdavky na propagáciu a aktivity súvisiace s napĺňaním poslania a cieľov Asociácie

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade zániku Asociácie o jej majetku rozhodne valné zhromaždenie v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Tieto stanovy je možné zmeniť len na základe uznesenia valného zhromaždenia Asociácie.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 4. Text týchto stanov bol schválený na valnom zhromaždení Asociácie dňa: 6.3.2009

Výkonný výbor Slovenskej asociácie BOZP a OPP zvolený na Valnom zhromaždení, dňa 4.6.2014:

Predseda: Juraj UHEREK, INDUSTRIAL SAFETY, s.r.o., Banská Bystrica
Podpredseda: Ing. Karol HABINA, BOZPO, Prievidza
Tajomník: PhDr. Juliana HENNELOVÁ, BE-SOFT, a.s., Košice
Člen výboru: Attila ASBÓTH, ABS Moča.,
Člen výboru: Ing. Ivan MAJER, PhD, Košice
Člen výboru: Ing. Teodor HATINA, Bratislava
Člen výboru: Ing. Zuzana PEŠATOVÁ, BE-SOFT, a.s., Košice

Revízna komisia:

Predseda RK: Ing. Ján ZÁKUTNÝ, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Košice
Člen RK: Anastázia BEZÁKOVÁ, Bezpečná práca, Bratislava
Člen RK: Eugen CSONGA, IVCSO Dunajská Streda

Etický kódex

Etický kódex Slovenskej asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

 

Účelom Kódexu je podporovať naplnenie poslania a cieľov Slovenskej asociácie pre BOZP a OPP (ďalej len „Asociácie“) deklarovaných jej Stanovami s dôrazom na nevyhnutnosť sústavne zdokonaľovať svoje pôsobenie v oblasti BOZP a OPP. Kódex je súborom základných pravidiel ovplyvňujúcich správanie sa a postoje členov Asociácie.

Základné zásady kódexu:

 1. Pri napĺňaní poslania Asociácie rešpektovať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov i ostatných platných predpisov
 2. S cieľom popularizovať Asociáciu poskytovať záujemcom referenčné informácie, príp. sprostredkovať kontakt na referenčné osoby
 3. Obozretne využívať informácie, rešpektovať dôvernosť vybraných informácií, neposkytovať informácie, ktoré nie sú určené verejnosti
 4. Aktívnym propagačným pôsobením získavať nových členov Asociácie (individuálnych i kolektívnych)
 5.  Zúčastňovať sa pracovných stretnutí členov Asociácie zameraných na riešenie konkrétnej problematiky
 6. Uplatňovať aktívny a tvorivý vzťah k činnosti odborných pracovných skupín, uskutočňovať aktívnu účasť na práci týchto skupín a uplatňovať pritom svoju profesijnú disponibilitu
 7. Rozširovaním a prehlbovaním odborných vedomostí a skúseností sa snažiť o trvalé zvyšovanie vlastnej odbornosti

Etické zásady kódexu:

 1. Svojou odbornosťou, správaním sa a vystupovaním prezentovať pozitívnu predstavu o činnosti Asociácie
 2. Byť ochotný poskytovať odborné rady podporené osobnou skúsenosťou
 3. Dodržiavať dohodnuté záväzky
 4. Konať čestne, nevyužívať meno a postavenie Asociácie na presadzovanie vlastných záujmov, nenechať sa ovplyvňovať osobnými záujmami a rozhodovať vždy na základe objektívnosti
 5. Vytvárať atmosféru dôvery a konštruktívnej spolupráce
 6. Pri komunikácii s verejnosťou dôsledne vylúčiť akékoľvek formy diskriminácie
 7. Nezapájať sa do činnosti, ktorá by mohla byť charakterizovaná ako korupčné správanie (poskytovanie provízií, osobných výhod a pod.)
 8. Dodržiavať korektné vzťahy voči ostatným členom Asociácie a nepoužívať v rámci podnikania nekalé praktiky
 9. Nesnažiť sa dosahovať osobný prospech najmä využívaním dôverných informácií
 10. Nevykonávať politické aktivity v mene Asociácie, účasť v politike nesmie byť v rozpore so záujmami Asociácie

Štatút odbornej pracovnej skupiny

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

ŠTATÚT

odbornej pracovnej skupiny pre oblasť….

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov: Odborná pracovná skupina pre …..

Skrátený názov: OPS …..

 1. OPS je zriadená podľa čl. V. – ods. 1/d Stanov Slovenskej asociácie pre BOZP a OPP

Článok II.

Vznik OPS

 1. Skupina vznikla na základe potreby vyplývajúcej z poslania a cieľov Asociácie s dôrazom na nevyhnutnosť prehĺbiť svoje pôsobenie v špecializovanej oblasti ….

z dôvodov:

 • vysokej odborno-technickej a bezpečnostno-technickej náročnosti,
 • nadpriemerného stavu a vývoja vo výskyte nežiadúcich udalostí (pracovné úrazy, choroby z povolania, prevádzkové nehody ai.),
 • vysokej miery spoločenského využitia predmetnej oblasti,
 • globalizačných tendencií uplatňovaných zo strany európskej politiky BOZP
 • zvýšenej miery záujmu o uvedenú oblasť zo strany odbornej verejnosti ai.

/pozn.: dôvody je možné fakultatívne využiť podľa charakteru špecializovanej oblasti, resp. ich vhodne doplniť/

 1. OPS ustanovil podľa čl. V. – ods. 3/e Stanov Asociácie výkonný výbor Asociácie na svojom zasadnutí dňa …..
 2. Na funkciu vedúceho OPS bol výkonným výborom Asociácie menovaný ……

Článok III..

Postavenie a riadenie OPS

 1. OPS je odborným výkonným a poradným orgánom výkonného výboru Asociácie pôsobiacim v špecializovanej oblasti …..
 2. OPS riadi jej vedúci, ktorý zodpovedá za činnosť skupiny výkonnému výboru Asociácie.
 3. Vedúci OPS koná v mene skupiny aj v styku s ďalšími orgánmi Asociácie (valné zhromaždenie, revízna komisia).
 4. Vedúci OPS je povinný na základe predchádzajúceho pozvania sa zúčastňovať rokovania výkonného výboru Asociácie.
 5. Výkonný výbor Asociácie schvaľuje rámcový program OPS na príslušný kalendárny rok a výsledky jej práce predkladané vo forme správy, príp. iným dohodnutým spôsobom.
 6. Výkonný výbor Asociácie koordinuje aktivity OPS vo vzťahu k ostatným OPS, príp. externým subjektom.

Článok IV.

Zloženie OPS

 1. OPS sa skladá z členov Asociácie profesijne zameraných na oblasť špecializácie OPS dobrovoľne pôsobiacich v skupine.
 2. Na návrh vedúceho OPS výkonný výbor Asociácie schvaľuje nasledovných stálych členov OPS: ….
 3. Na návrh vedúceho OPS môžu na činnosti OPS participovať aj ďalší členovia Asociácie, príp. externí spolupracovníci na základe predchádzajúceho schválenia výkonným výborom Asociácie.

Článok V.

Činnosť OPS

 1. Rámcová náplň činnosti OPS sa v kontexte cieľov Asociácie bude zameriavať na aktivity súvisiace s rozhodovaním, príp. profilovaním stanovísk výkonného výboru Asociácie a to najmä na:
 • prípravu podkladov pre riešenie profesijných problémov,
 • prípravu odborných vyjadrení na podnety a návrhy členov Asociácie, odbornej i laickej verejnosti,
 • aktívny vstup Asociácie do legislatívnych procesov,
 • príprava spoločnej informačnej siete,
 • prípravu vzdelávacích, popularizačných a iných podporných materiálov v oblasti BOZP a OPP,
 • prípravu podkladov súvisiacich so zastúpením Asociácie v externých poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách,
 • prípravu a organizovanie odborných podujatí,
 • podporu komunikácie odborníkov ai.

/pozn.: náplň je možné upraviť podľa charakteru špecializovanej oblasti, resp. ju vhodne doplniť/

 1. Výsledky činnosti OPS môžu jej členovia prezentovať na odborných fórach, resp. v pracovných orgánoch iných inštitúcií na základe schválenia výkonným výborom Asociácie.
 2. Členovia OPS sa na jej činnosti môžu zúčastňovať osobne alebo formou elektronickej komunikácie.

Článok VI.

Povinnosti členov

 1. Aktívne sa zúčastňovať na práci v OPS a uplatňovať pritom svoju profesijnú disponibilitu.
 2. Iniciatívne formulovať stanoviská v kontexte riešenej problematiky.

     Schválené výkonným výborom Asociácie dňa:

     Štatút nadobúda účinnosť dňom:                                                 –––––––––––––––––––––––

                                                                                                 predseda

Členstvo v ENSHPO

ENSHPO’s work on EUSAFE a success.

EUSAFE PROJECT FINAL REPORT

The EUSAFE Project Final Report has been formally approved, stating the successful conclusion of the Project. The approval was based on an assessment undertaken both by an external expert on behalf of EACEA (The European Commission DG EACEA) and by Agency staff.

The effective involvement of the EUSAFE Partners during the work phase as well as the cooperation given by the Stakeholders during the implementation period have led to the general positive assessment, in particular as regards to both Partnership contribution and Dissemination activities.
As to Partnership contribution, beyond underlining the active involvement of Partners, EACEA has further highlighted the establishment of a communication flow model particularly effective and the development of efficient partnership meetings.
As to Dissemination activities, in which Stakeholders have been strongly involved too, the comment by EACEA has reported as positive the implementation of more than one workshop for dissemination reasons. Furthermore, project outcomes and approaches have been shown during OSH conferences and events which took place both in partner and in stakeholder countries. Evidences and feedbacks have shown that stakeholders have developed interest in the project outputs.
Indeed the project required a strong effort to guide and link various contributions from different players and we faced some challenges along the life of the project to realign objectives, actual outcomes and delivery schedule, however the project has been overall a success and the feedbacks received are encouraging for future developments.

As a matter of fact the Project will be further implemented and outputs will be maintained and used mainly through the future contribution of ENSHPO members, on a voluntary basis without an EACEA funding.

Podmienky členstva

Členstvo v asociácii je upravené stanovami a na základe rozhodnutia výkonného výboru je možné dočasne využiť výhody bezplatného členstva na obdobie do konca roka 2017. Každý, kto sa zaregistruje a uvedie svoje osobné údaje bude mať prístup k dokumentom v členskej zóne, bude dostávať elektornický informačný list a môže sa zúčastniť valného zhromaždenia asociácie bez možnosti hlasovať.

Od 1.1.2018 bude členstvo platené (členský príspevok je 30 EUR na rok) a jeho súčasťou bude aj prístup do členskej zóny na našej web stránke. Každý člen sa môže zapojiť do práce odborných pracovných skupín a tiež využívať možnosť na diskusiu s inými členmi asociácie.

informácie pre členov

Pre všetkých, ktorí hľadajú potrebné údaje pre zaplatenie svojho členského príspevku je tu pomôcka:

Bankový účet pre platbu je: Tatrabanka a.s., Košice, č.u. 2627717821/1100

IBAN SK31 1100 0000 0026 2771 7821

Sídlo:

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

Štúrova 6

04001 Košice

Kontakt pre členov: info@asociaciabozp.sk, besoft@besoft.sk

Správa o činnosti

Naša činnosť bola  poslednom období zameraná na aktívnu účasť v komisiách a výboroch pre podporu BOZP na Slovensku. Zúčastnili sme sa zasadnutia Koordinačného výboru pre BOZP, náš zástupca sa pravidelne zúčastňuje práce a zasadnutí Akreditačnej komisie NIp pre prideľovanie oprávnení pre vzdelávanie BOZP a v iných.